Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEHANDELVOORWAARDEN

Algemene behandelvoorwaarden

1. Cliënt;

1.1 In de voorwaarden wordt onder cliënt verstaan diegene die de behandelaar  opdracht geeft tot behandeling.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger

2. Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de behandelaar/therapeut.

2.2 De behandelaar/ therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): dit is geregeld via de klachtenfunctionaris van de CAT, RBCZ en TCZ.  

2.3 De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

2.4 De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

2.5 Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen daar naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

2.6 De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hiervoor verkregen gegevens worden 5 jaar bewaard na opnamedatum.

2.7 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.8 De therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die zij tijdens het consult verricht en of zij volgens behandelovereenkomst werkt.

3. Afspraken behandelingen/consulten:

3.1 De Natuurgeneeskundig therapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.

3.2 Deze aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Vanuit de visie van de therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.

3.3 De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met de uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

3.4 De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per consult via de website en tijdens het intakegesprek.

3.5 De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal sessies, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

3.6 Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

1. De anamnese (intakegesprek) met de cliënt over zijn klachten (incl. medische historie).

2. Het zoeken van de blokkades/stress via testen/ meting.

3. Behandelingen op de door de cliënt aangegeven hulvraag en behandeldoelen. Er is u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een behandeltraject van minstens vier tot zes behandelingen in acht worden genomen. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

3.7 Na ieder consult (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de behandeling/therapie een vervolg zal krijgen.

3.8 Een consult (eerste consult) duurt max 90 min. En max. 60 min. Voor vervolgconsulten, tenzij anders is afgesproken.

3.9 Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

4. Betaling en kosten:

4.1 Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult. De therapeut is gerechtigd het overeengekomen tarief minimaal een keer per jaar te verhogen/aan te passen. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd

4.2 Betalingswijze van de consulten is contant, per betaalverzoek of op rekening per consult.

5. Gebruik medicijnen/supplementen:

5.1 Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts en/of specialist blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. Veranderingen van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.

5.2 Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de natuurgeneeskundige anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de behandelaar verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

5.3 Natuurgeneeskundige therapeuten welke zijn aangesloten bij de CAT (Complementaire Aanvullende Therapeuten) hebben een opleiding HBO niveau voor wat betreft Medische basiskennis, Psychosociale basiskennis en Vakkennis.

6. Vergoedingen van de behandeling/therapie: 

6.1 Niet alle zorgverzekeraars vergoeden alle behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek van de therapeut bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

6.2 Stuur ontvangen declaraties altijd in. (bewaar kopie voor uzelf).

6.3 Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar CAT- licentienummer, AGBcode, RBCZ-code en de K.V.K- inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de CAT en de RBCZ op de nota staan.

7. Verhindering behandelaar:

7.1 Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandeling of sessies uit te voeren, kan zij voorstellen een collega- therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

8. Aansprakelijkheid:

8.1 De therapeut/praktijk Anculare/ Praktijk voor Natuurgeneeskunde is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.( bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist en/of andere behandelaar).

8.2 Het advies van de therapeut is naar zijn/haar aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.

8.3 Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de therapeut te bespreken. Komen de therapeut en cliënt er niet uit dan kan de cliënt zich wenden tot de RBCZ, alwaar een klachtenfunctionaris de klacht zal onderzoeken en kan assisteren met het formuleren van de klacht.

Wijziging van de algemene voorwaarden:

Het kan voorkomen dat het in deze algemene voorwaarden opgenomen beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om onze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over de wijzigingen.