Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEHANDELVOORWAARDEN

1) Cliënt:
1.1 In de voorwaarden wordt onder cliënt verstaan diegene die de behandelaar opdracht geeft tot behandeling.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder 'cliënt' tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.


2) Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie:
2.1 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de behandelaar/therapeut.
2.2 De behandelaar is gehouden aan de CAT beroepscode; Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in
de reglementen van de vereniging vast gesteld. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, ten alle tijden worden ingezien.
2.3 De behandelaar en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.
2.4 De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
2.5 Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen daar naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
2.6 De behandelaar dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruikt wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar/therapeut. De hiervoor verkregen gegevens worden 5 jaar bewaard na opnamedatum.
2.7 De behandelaar/therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.


3) Afspraken behandelingen/consulten:
3.1 De Natuurgeneeskundigtherapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met u opzoek naar een aanvullende behandeling. De behandelaar gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
3.2 Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de behandelaar daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Vanuit de visie van uw behandelaar zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm. Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt.
3.3 De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen/consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Er is u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minstens vier tot zes behandelingen in acht worden genomen. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen. Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie in overleg worden gestopt. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of
genezing.
3.4 Middels het door u ontvangen document: Reacties op behandeling; bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
3.5 Een behandeling/consult duurt één uur.
3.6 Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.


4) Betaling en kosten:
4.1 Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling/consult.
4.2 De kosten van het consult dienen contant of per pin betaling te worden voldaan.
4.3 De behandelaar/therapeut behoud zich het recht om zijn/haar uurtarief jaarlijks te verhogen.

 

5) Gebruik medicijnen/supplementen:
5.1 Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. Veranderingen van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
5.2 Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de natuurgeneeskundige anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de behandelaar u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.
5.3 Natuurgeneeskundigtherapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging voor  Complementaire Aanvullende Therapeuten hebben een opleiding HBO niveau voor wat betreft Medische basiskennis, Psychosociale basiskennis en vakkennis.


6) Vergoedingen van de behandeling/therapie:
6.1 Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
6.2 Stuur ontvangen declaraties altijd in. (bewaar een kopie voor uzelf).
6.3 Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar CAT-licentienummer, AGBcode, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en het CAT op de nota staan gedrukt.


7) Verhindering behandelaar:
7.1 Als de behandelaar/therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen of sessies te voeren, kan zij/hij voorstellen een collegatherapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar/therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar/therapeut.
Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
7.2 Waarneemster in bovenstaande gevallen is Leny van Eersel van Praktijk Udaya te Heeze.


8) Aansprakelijkheid:
8.1 De behandelaar/therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen. Uw behandelaar/therapeut kan u hierover informeren.