Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Inleiding

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan bedrijven, ondernemingen etc. moeten voldoen. Dit geldt ook voor Praktijk Anculare omdat we gegevens vastleggen in cliëntendossiers.

Contactgegevens Praktijk Anculare:
www.praktijk-anculare.nl
Dinan van Gastel-Hendriks
Zevenhuizen 10a
5595XE  Leende
Tel: 0648275160

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E- mailadres
 • Telefoonnummer
 • (evt. huisarts en zorgverzekeraar)
   

Bij minderjarige cliënten:

 • (Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres beide ouders).
 • Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder toestemming van de ouders of voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gezondheid/ medische/sociale gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk Anculare verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren aan de hand van uw hulpvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een cliëntdossier bij te houden.
 • Beroepsgeheim: Voor de therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd)
  om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, of in geval van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk Anculare zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard (bewaartermijn gaat in vanaf laatste wijziging van het dossier)
   

Delen van persoonsgegevens aan derden:

Praktijk Anculare verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van onze gegevens. Praktijk Anculare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien aanpassen en verwijderen:

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Anculare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijk-anculare.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Anculare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Praktijk Anculare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijk-anculare.nl

Hoe wij omgaan met cookies:

De website van Praktijk Anculare maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor het goed werken van de website. Ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstelling, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ze volgen hoe je door de website  surft. Met deze informatie kunnen we de werking van de website analyseren  en verbeteren. We mogen de gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van het internetgebruik van jou op te stellen.

MKB Marketing Team gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden. 

 

Wijziging van deze privacy verklaring:

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid wijzigt. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over wijzigingen.

 

Contact:

Als u vragen heeft over de privacyverklaring neemt u dan contact op met:
Praktijk Anculare
Dinan van Gastel-Hendriks
Zevenhuizen 10a
5595XE  Leende
0648275160
info@praktijk-anculare.nl

 

 

Laatst gewijzigd: 27 januari 2021